ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

ระเบียบสหกรณ์


ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล  ใหม่ บังคับใช้ ณ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร

ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้ที่ไม่เคยขอรับทุนการศึกษาบุตร หรือไม่มีบุตร

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก กรณีสำเร็จการศึกษา

ระเบียบ ว่าด้วย เงินเกื้อกูลแก่สมาชิกอาวุโส