ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

ประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี ดนุกฤต กลัมพากร
ประธานกรรมการดำเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์พิเศษ ATM
  2.25%
 • ออมทรัพย์พิเศษ < 5 ล้าน
  2.00%
 • ออมทรัพย์พิเศษ > 5 ล้าน
  2.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉินATM
  5.15%
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  5.40%
 • เงินกู้สามัญ (ทุนเรือนหุ้น)
  5.00%
 • เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
  5.15%
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  4.90%
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
  4.90%