ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

ติดต่อเรา


 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 0-2251-1070, 085-120-6248, 090-558-6083  โทรสาร : 0-2251-1070 ต่อ 109

Line Official :  @pgh-coop

อีเมล์ : info@policehospital-coop.com

Facebook : www.facebook.com/savinguorcoop